Dr. Code Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1. Dr.Code Szeged – Kolláth István Tibor EV. – (továbbiakban Szervező) programozói kurzusok és nyári táborok (továbbiakban „Események”) időpontja, időtartama, programja, a nyújtott szolgáltatások és a részvételi díj minden esetben közvetlen ügyfél-levelezésben, a programozzvelunk.hu vagy a drcodeszeged.hu honlapon kerül meghirdetésre. Az Eseményeket a Szervező szervezi, a helyi sajátosságok figyelembe vételével.

2. Az Eseményre történő jelentkezést a szülő/gondviselő (továbbiakban Szülő) a meghirdetett elektronikus felületen (linken) közzétett Jelentkezési Adatlap kitöltésével és elküldésével teheti meg jelen ÁSZF egyidejű elfogadásával, mely a drcodeszeged.hu honlapon, és a Szervező irodájában is megtalálható.

3. A jelentkezés programozó kurzus esetén annak visszaigazolásakor, illetve tábor esetén a meghatározott előleg befizetésével válik érvényessé. A programozó kurzusokat a kiállított számlán feltüntetett határidőre, nyári tábor esetén annak díjának fennmaradó részét legkésőbb a tábor kezdő napját megelőző 8. napig kell a Szülőnek átutalnia, mely után Szervező írásban küld visszaigazolást. Minden Szülő megérti és elfogadja, hogy a díjak azonosítása érdekében minden utalásnál a közlemény rovatban feltünteti a küldött számla sorszámát. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a jelentkező azonosítása nem történik meg. Ebben az esetben a jelentkezést Szervező nem tudja feldolgozni.

4. Szülő a gyermeke(i)t az Esemény ideje alatt Szervező felügyeletére bízza. Szervező kijelenti, hogy az Esemény ideje alatt a táborvezető, pedagógus, az oktatók és az animátorok mindent megtesznek az Esemény magas színvonalon történő megszervezésért, és az oktatási és szabadidős programok megtartásáért.

5. Az Eseményről a gyermeket kizárólag a Szülő viheti el, illetve a Szülőnek beiratkozáskor írásban (legkésőbb az Esemény indulási napján) kell nyilatkozni Szervező felé arról, ha más is elviheti az Eseményről a gyermekét.

6. Az Esemény helyszínein értékes tárgyak, készpénz megőrzésére nincs lehetőség, így azok biztonságáért Szervező felelősséget nem vállal.

7. A Szülő köteles a gyermeke által az Esemény ideje alatt okozott kárt, jegyzőkönyv felvételével egyidejűleg, a károkozás helyszínén megtéríteni. Szervező ennek elkerülése érdekében az Esemény indulásakor részletesen ismerteti a házirendet.

8. A Szülő kijelenti, hogy gyermeke tekintetében nincs tudomása semmilyen egyéb olyan betegségről, amelyet a jelentkezési lapon nem tüntetett fel. A gyermek esetleges egészségügyi állapotával, problémáival kapcsolatos felvilágosítás elmaradása esetében a Szervező felelősséget nem vállal.

9. A  Szülő tudomásul veszi, hogy gyermeke saját felelősségére vesz részt az Eseményen. Ha a gyermek ezeken nem vehet részt, azt a Szülőnek előzetesen írásban jeleznie kell a Szervezőnek.

10. Szülő jogosult lemondani a jelentkezést. Ha a Szülő a Táborba történő jelentkezést annak a kezdeti időpontja előtt legalább 10 nappal mondja le, a lemondási díj 10000 Ft, ha később, akkor a lemondási díj 15000 Ft. Ha a Szülő a Tábor megkezdése után mondja le a Tábort, akkor a befizetett díjat a Szervezőnek nem áll módjában visszatéríteni. Programozó kurzus lemondás esetén a lemondás hónapját követő hónaptól kezdve szervező nem állít ki számlát Szülő részére.

11. Ha az adott Esemény bármely okból nem kerül megrendezésre, a Szervező a befizetett díjat hiánytalanul visszatéríti, illetve a Szülő írásbeli kérése alapján az adott évben másik meghirdetett időpontra jóváírja.

12. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a jelentkezést indokolt esetben, különösen például az Esemény házirendjének súlyos megsértése, szándékos károkozás esetén visszamondja. Ebben az esetben a Szülő – a már megfizetett díj arányos részén kívül – semmilyen követelést nem támaszthat.

13. Az Eseményen készült képek és videók Szervező tulajdonát képezik. A Szülő előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy az Esemény időtartama alatt olyan fénykép, csoportkép vagy videó készüljön, amelyen gyermeke is szerepel. Az Eseményen készített felvételeket (az azon szereplők emberi méltóságának, személyiségi jogainak tiszteletben tartásával, nem előnytelenül, pozitív hangulatot sugározva) a Szervező marketing célokra használhatja. Szülő előzetesen, írásban a Szervezőnél kérheti gyermekéről a felvételek fel nem használását.

14. A Szervező tevékenysége során a Szülő / gyermek adatait az Adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját egyéb marketingcéljaira használja fel. A Szülő tudomásul veszi, hogy ezen adatszolgáltatással egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott adatokat a Szervező nyilvántartsa és kezelje.

15. A Szülő regisztráció során nyilatkozik, hogy az általa kitöltött Jelentkezési Adatlapon megadott adatok a valóságnak megfelelnek, a jelen ÁSZF rendelkezéseit elolvasta, megértette és elfogadja.

Szeged, 2022. szeptember 1.